Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en huurdersvereniging Wij Wonen maken afspraken met elkaar voor de invulling van de sociale volkshuisvesting in Oude IJsselstreek in 2018. Op donderdagavond 14 december tekenden bestuurder Harrie Kuypers van Wonion, wethouder van Oude IJsselstreek Henk Hengeveld en Ton Menke, voorzitter van huurdersvereniging Wij Wonen, de zogenaamde prestatieafspraken. Dankzij een gezamenlijk proces waarin huurdersvereniging Wij Wonen een actieve rol heeft gepakt, zijn er goede afspraken gemaakt over sociale volkshuisvesting in Oude IJsselstreek voor 2018.

Belangen van huurders vertegenwoordigd door huurdersvereniging Wij Wonen
Waar in het verleden gemeente en woningcorporatie met elkaar om tafel gingen, wordt nu ook de lokale huurdersorganisatie betrokken bij het bepalen van de prestatieafspraken. Wonion betrekt huurdersvereniging Wij Wonen al enkele jaren, al voordat de woningwet dit verplicht stelde. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion, vertelt: ‘Wij beschouwen de gemeente, maar juist ook huurdersvereniging Wij Wonen als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hier. Juist daarom zijn we enkele jaren terug al gezamenlijke overleggen gestart.’ Ton Menke, voorzitter van huurdersvereniging Wij Wonen vult aan: ‘Deze gezamenlijke overleggen groeien nu uit tot een structurele overlegcyclus, waarin we meerdere keren per jaar samen om tafel zitten. Het is belangrijk dat wij nu nóg meer betrokken zijn bij het maken van prestatieafspraken, zodat wij de stem van huurders kunnen laten horen en afspraken kunnen maken die voor huurders van belang zijn’.

Prestatieafspraken uitwerking van Woonvisie Oude IJsselstreek
De gemeenteraad heeft donderdagavond 14 december ingestemd met de Woonvisie ‘Flexibel reageren op nieuwe en andere woonvragen’. In de woonvisie wordt beschreven hoe de gemeente in de toekomst omgaat met het wonen in Oude IJsselstreek. De sociale huurwoningvoorraad is één van de onderwerpen in de gemeentelijke woonvisie. De uitwerking hiervan wordt beschreven in de prestatieafspraken. Wethouder Henk Hengeveld vertelt: ‘De belangrijkste ambitie in de woonvisie is ervoor te zorgen dat de bestaande woningen klaar zijn voor een duurzame toekomst. Dat geldt voor zowel de particuliere woningen, als voor de woningen van Wonion. Dit is dan ook een belangrijk thema in de prestatieafspraken. Wonion geeft hier al behoorlijk invulling aan en blijft hier de komende jaren ook op inzetten’.

Duurzaamheid blijft speerpunt komende jaren
Wonion investeert in energiezuinige en nul-op-de-energiemeter woningen. Hiermee blijft wonen voor huurders nu en in de toekomst betaalbaar én het wooncomfort neemt toe.  Wonion wil meer doen dan het energieneutraal maken van haar woningen. Daarom is Wonion gestart met ‘The Natural Step’, een methode om duurzaamheid verder vorm te geven. Zo kijkt Wonion naar mogelijkheden om circulair te bouwen en daarmee zo min mogelijk gebruik te maken van nieuwe grondstoffen door hergebruik van materialen.

Beschikbaarheid van woningen
Ook zijn er afspraken gemaakt over het passend en tijdig huisvesten van mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Vaak zijn dit mensen met een kleine portemonnee. Menke benadrukt dat het belangrijk is om mensen redelijk snel aan een passende woning te kunnen helpen. Daarom is de afspraak gemaakt dat Wonion er naar streeft actief woningzoekenden, met een inkomen tot 36.165 euro, gemiddeld binnen een jaar te huisvesten. Woningzoekenden met een urgentie worden uiterlijk binnen een half jaar gehuisvest.

Jongeren onder de 23 jaar voorrang op goedkope woningen
Ook is er aandacht voor jongeren. Huurdersverenging Wij Wonen vindt het belangrijk dat jongeren een woning kunnen vinden in Oude IJsselstreek. In de prestatieafspraken staat dat Wonion haar goedkope woningen (met een huurprijs onder de 414 euro) uitsluitend toewijst (tenzij er onvoldoende kandidaten zijn) aan jongeren tot 23 jaar met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.

Onverdeelde aandacht voor kwetsbare mensen
Kuypers vertelt: ‘Daarnaast zetten we ons extra in voor mensen die door een financiële beperking of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden. Deze kwetsbare groep kan rekenen op onze onverdeelde aandacht bij het zoeken naar een woning.’ Gemeente en Wonion werken actief samen om financiële problemen al in een vroeg stadium te signaleren, om zo huurders in financiële nood te kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing. In 2018 stellen gemeente en Wonion een overeenkomst op waarin de manier van samenwerking wordt vastgelegd en geborgd.

 

Belangen huurders goed vertegenwoordigd in prestatieafspraken